• İstibdad
    İstibdad

    II. Meşrutiyetin ilanından sonra yapılan istibdad ve müstebid tanımlamalarının, tamamen II. Abdülhamid ile özdeşleştirilerek yapıldığı gözlemlenmektedir. Fakat İttihad ve Terakki’nin uyguladığı politikalar sonucunda, istibdad tanımı değişmese de müstebid değişmiştir.