Adem Çaylak’tan solculuğun, milliyetçilik ve sağcılığın 11 illeti

Adem Çaylak’tan solculuğun, milliyetçilik ve sağcılığın 11 illeti

Twitter hesabından yayımladığı mesajlarında Prof.Dr. Adem Çaylak, Türkiye’de solculuk ve sağcılık anlayışının illetleri üzerine görüşlerini takipçileri ile paylaştı.

Adem Çaylak, 11 maddede özetlediği görüşlerini şöyle sıraladı:

TÜRKİYE SOLCULUĞUNUN 11 İLLETİ!

1. Atatürk fetişizminden beslenen Kemalist özcülük,
2. Kemalist aşılı sorunlu merkeziyetçi devrimcilik,
3. Tepeden inmeci lider kültçü şefçilik,
4. Ruhu olmayan ve tinsel değerlerden yoksun kuru söylemsel hareketçilik,
5. Kabuğundan çıktığı yerel değerlerle barışık olamayan küçümseyici alaycılık,
6. Bilgi ve akıl dışı dindarlık anlatısı üzerinden din ve dindarlığı özgürleşme, kalkınma ve gelişme karşısında engel gören içi boş pozitivist biçimci bilimcilik,
7. Etnisite, kimlik, toplumsal cinsiyet, iş, işçi, emek, yoksulluk araçsallığında çelişkili amaçsallık,
8. Aşırı bölünme ve parçalanma ile sonuçlanan birbirini dışlayan/tekfir eden devrimci söylemsellik,
9. Enternasyonelci araçsalıkla malül milliyetçi/ulusalcı tutuculuk,
10. Teoride emperyalizm ve kapitalizm karşıtlığından beslenen pratikte yaşamsal konformizm,
11. Hak, eşitlik, emek ve alınteri araçsallığında resmî ideolojik seçkinci eyyamcılık,

TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİLİK VE SAĞCILIĞIN 11 İLLETİ!

1. Geçmişi kusursuz bir şekilde hayırla yâd, ihya ve inşa etme üzerine kurulu, teorik ve felsefi derinlik ve eleştirel bilgi ve sorgulamadan azade tarihsel methiyecilik,
2. Başbuğa ve reise tam itaate dayalı lider kültçülük,
3. Üstün ve halis kavim ya da millet söylemi üzerine kurulu mitik, destansı, romantik ve kültürelci kavmiyetçilik,
4. Geçmişindeki tarihsel lider, devlet adamı, ulema, hoca, mutasavvıf gibi şahsiyetleri menkıbe ve hikayelerle mitleştirip kahramanlaştıran destancılık,
5. Hamaset, gazavet ve şehadet fetişizmi ve vatan millet Sakarya edebiyatı üzerine kurulu içi boş slogancılık,
6. İç ve dış düşman travması, bölünme korkusu ve milli bekâ tutkusu üzerinden organik toplumcu, disiplinci güvenlikçi otoriteryenizm
7. Din, diyanet, maneviyat, ibadet ve İslami pratikler konusunda özden ve teorik derinlikli bilgiden ziyade şekilci, ritüelci, gösterişçi dindarlık,
8. İşçi ve emek hakkına sağır, hakkaniyete dayalı paylaşım yerine, toprak ve eşrafın gücü, sermayeye entegre konformizm,
9. Cennet anaların ayakları altında, Türklerde kadın hanın balıdır, kadının başımız üzerinde yeri vardır söylemine rağmen, kadını ikincilleyen erkeksi eylem ve söyleme dayanan paternal külhanbeycilik,
10. Milletin iradesi söylemi ve milletin hakları adına halk dalkavukçuluğu sadedinde sürdürülen söylemsel popülizm,
11. Derin devlet ilişkileri, gizli ve gizemli örgütlenmelere dayalı mafyatik istihbaratçılık.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *