TBMM Başkanlığı: ‘Resmi olarak 15 Temmuz raporu yok’

TBMM Başkanlığı: ‘Resmi olarak 15 Temmuz raporu yok’

15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyonu Başkanı AK Partili Reşat Petek’in, kendisine sorulan “Rapor neden yayınlanmadı?” sorusuna, “Onu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sorabilirsiniz” sözleri üzerine dün TBMM Başkanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ‘komisyonun içtüzükte öngörülen süre içerisinde tamamlanarak aynı yasama döneminde TBMM Başkanlığına sunulan bir rapor bulunmamaktadır’ denildi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, TBMM İçtüzüğü’nün “Meclis araştırma komisyonu ve yetkileri” başlıklı 105. maddesinde Meclis araştırmasının yürütülmesi görevinin, genel hükümlere göre seçilecek bir özel komisyona verileceğinin belirtildiği ifade edildi.

Bu komisyonun üye sayısı, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususunun Meclis Başkanının teklifi ile Genel Kurulca tespit edildiği anlatılan açıklamada, araştırmasını 3 ay içinde bitiremeyen komisyona bir aylık kesin süre verileceği de anımsatıldı.

Komisyonun bu süre sonunda da çalışmasını tamamlayamaması halinde ise 15 gün içinde araştırmanın tamamlanmamasının nedenleri ya da o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda görüşme açılacağı belirtilen açıklamada, Genel Kurulun bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabileceği hükmünün yer aldığı kaydedildi.

‘Komisyon tarafından süresi içerisinde Başkanlığa bir rapor sunulmadı’

Açıklamada, bu çerçevede 1 Kasım 2015 ila 24 Haziran 2018 tarihlerini kapsayan 26. Yasama Dönemi içerisinde, TBMM Genel Kurulunda alınan 26 Temmuz 2016 tarihli kararla “Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu” kurulduğu hatırlatıldı.

Araştırma Komisyonunun çalışmalarına 4 Ekim 2016’da başladığı, bir aylık ek süre almadığı için çalışmalarının 4 Ocak 2017’de hukuken sona erdiği anlatılan açıklamada, “Komisyon tarafından süresi içerisinde TBMM Başkanlığına bir rapor sunulmadığı gibi, komisyonun çalışmalarını süresi içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurulda görüşme açılması yoluna da gidilmemiştir.” denildi.

Medyada yer alan rapor taslağı 12 Temmuz 2017 tarihinde sunuldu

Açıklamada, Araştırma Komisyonunca hazırlandığı belirtilen ve medya organlarında resmine yer verilen rapor taslağının, 12 Temmuz 2017 tarihinde Komisyon Başkanı tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığına sunulduğu ancak komisyonun CHP’li bazı üyelerince, “kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak ile TBMM Başkanlığına sunulan raporun aynı metin olmadığının, yapılan değişikliklerin ve eklemelerin tashih niteliğinde düzeltme ve redaksiyonun çok ötesinde olduğu gerekçesiyle tashih ve redaksiyon dışındaki düzeltmelerin rapordan çıkarılması gerektiğinin” iletildiği belirtildi.

Bunun üzerine TBMM Başkanlığı tarafından itirazların değerlendirilerek gereğinin yapılması için 14 Temmuz 2017 tarihli yazının Araştırma Komisyonuna iletildiği aktarılan açıklamada, “Devam eden süreçte, komisyon üyelerinin ‘Komisyonda görüşülen metin’ olarak üzerinde mutabakat sağladığı, İçtüzük hükümlerine uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komisyonu Raporu, TBMM Başkanlığına sunulmamıştır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Dolayısıyla, 26. Yasama Dönemi’nde kurulan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu tarafından İçtüzükte öngörülen süre içerisinde tamamlanarak aynı yasama döneminde TBMM Başkanlığına sunulan ve komisyon üyelerinin, komisyonda görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, diğer bir ifadeyle TBMM İçtüzüğü hükümleri gereğince hukuken Meclis Araştırması Komisyonu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır.

Diğer taraftan TBMM İçtüzüğünün 77. maddesinin ikinci fıkrası ‘Yasama dönemi başında, önceki dönemde verilmiş yazılı soru, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri … hükümsüz sayılır.’ hükmünü içerdiğinden; 26. Yasama Dönemi’nin bitip 24 Haziran 2018 tarihinde yeni yasama döneminin başlamasıyla, söz konusu Meclis Araştırması hükümsüz hale gelmiştir.

26. Yasama Dönemi’nin tamamlanmasıyla birlikte, TBMM Genel Kurulunun 26 Temmuz 2016 tarihli kararına istinaden Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla açılan Meclis Araştırması hakkında resmi herhangi bir işlem yapabilme imkanı kalmamıştır.”

Açıklamada, içinde bulunulan 27. Yasama Döneminde TBMM İçtüzüğü’nün 77. maddesi uyarınca hükümsüz hale gelen söz konusu Meclis Araştırmasına ilişkin olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 26. Yasama Dönemi’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında yapılabilecek yeni bir hukuki işlemin bulunmadığı ancak komisyonun faaliyetlerine ilişkin en önemli bilgi kaynağını teşkil eden komisyon tutanaklarına erişimin mümkün olduğu kaydedildi.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *