Yardım Toplama Yönetmeliği’nde değişiklik

Yardım Toplama Yönetmeliği’nde değişiklik

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliğe göre, internet ortamında gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetleri yönetmelik kapsamına alındı.

Yardım toplama izni verilenlerin, internet ortamı dahil yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları her türlü materyale, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden verilen yardım toplama izin numarasının yazılması zorunlu olacak. Cumhurbaşkanınca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar ise kendilerine verilen izin kararının yılı ve sayısını yazacak.

Bankada hesap açmak veya elektronik olarak işleme tabi tutulmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplama izni verilen kişi ve kuruluşlar, yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere açılacak hesap numaralarını, SMS numaralarını ve benzeri bilgileri izni takip eden 30 gün içinde izin veren makama bildirecek.

Yardım toplama izni verilenlere ilişkin bilgiler izin veren makam ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün internet sayfasından yayımlanabilecek.

Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler en geç 15 günde bir topladıkları yardımı, sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırmak zorunda olacak.

Ancak toplanan yardım miktarının bilanço esasına göre defter tutan dernek ve vakıflar için 25 bin lirayı aşması halinde toplanan para, bu süre beklenmeksizin saymana teslim edilecek veya bankaya yatırılacak. Bunun dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlar için ise toplanan yardım miktarının 10 bin lirayı aşması halinde toplanan para, bu süre beklenmeksizin bankaya yatırılacak.

Kesin hesabın verildiği tarihten itibaren 90 gün içinde yardım toplama faaliyeti sonunda elde edilen gelirin harcanmasına ilişkin bilgileri içeren Yardım Toplama Sonuç Bildirimi izin veren makama bildirilecek. Yardım toplama amacına ilişkin harcamaların bu süre içinde tamamlanamaması durumunda, izin veren makamın onayıyla bu süre uzatılabilecek.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yönetmelik gereğince izin veren makama yapılacak başvuruların, verilecek bildirimler ve diğer iş ve işlemlerin güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında yapılması hususlarında izin vermeye, başvuruların, bildirimlerin ve diğer iş ve işlemlerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit edecek.

Elektronik ortamda gönderilen başvuru ve bildirimler, hukuki sonuçları bakımından kağıt ortamında gönderilen başvuru ve bildirimler ile aynı olacak.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *