“Türkiye’de Militarizm” yayımlandı

“Türkiye’de Militarizm” yayımlandı

“Türkiye’de Militarizm”de Güven Gürkan Öztan, neoliberal ve siyasal İslamcı zihniyetlerin hâkimiyeti altında dahi, militarizmin bütün devlet ve siyaset pratiğinde nasıl bir altlık oluşturduğunu mükemmel biçimde aktarıyor.

Devlet ve siyaset pratiğinde militarizmin yeri:
Türkiye’de Militarizm

Türkiye'de MilitarizmTürkiye’de militarizm meselesi, çeşitli çalışmalarda ele alınmış olmakla birlikte, uzun zaman bütüncül biçimde değerlendirilmeyi bekledi. Yapılan çalışmalar militarizmi çeşitli bağlamlar ve araştırma problemleri üzerinden dolaylı olarak ele aldı. Güven Gürkan Öztan’ın çalışması ise meseleyi bütüncül olarak görmemize yardım eden geniş bir çerçeve sunarak, modernleşmenin en önemli çıktılarından biri olan yaygın militarizmin Türkiye serüvenini kavramamıza olanak tanıdı.

Elinizdeki kitap, bilhassa Türkiye örneğinde bir fenomen olarak militarizmi, ideolojik-siyasi cereyanlardaki değişmelere rağmen, devletin tercihinde ve devletin yurttaşla kurduğu ilişkide kalıcı olan “ortak ruh” ve bunun somut örnekleri üzerinden derinlemesine analiz etmektedir.

Modern zamanların Türkiye’si militarizm pratiğinin gözlenmesi için mükemmel bir örnek teşkil eder. Güven Gürkan Öztan, neoliberal ve siyasal İslamcı zihniyetlerin hâkimiyeti altında dahi, militarizmin bütün devlet ve siyaset pratiğinde nasıl bir altlık oluşturduğunu mükemmel biçimde aktarıyor.

Suavi Aydın

Yazar Hakkında

Güven Gürkan Öztan

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Yazar, 2009 yılında “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” adlı doktora tezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı. Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan (2011) aynı adla kitaplaştı. Türkiye’de sağ akımlar, resmî ideoloji, milliyetçilik, çocukluk ve militarizm konuları başta olmak üzere çeşitli makaleleri Toplum ve Bilim, Doğu Batı, Dipnot, Düşünen Siyaset, Eğitim-Bilim-Toplum, Praksis, Mülkiye Dergisi, Toplumsal Tarih, Ayrıntı gibi dergilerde yayımlandı. Yazarın Serdar Korucu ile birlikte 1950’li yılların İstanbul’una ışık tuttuğu Tutku, Değişim ve Zarafet; Ömer Turan ile birlikte yazdığı Devlet Aklı ve 1915: Türkiye’de “Ermeni Meselesi” Anlatısının İnşası adlı birer kitabı ve İnci Ö. Kerestecioğlu’yla beraber Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri adını taşıyan bir derlemesi mevcuttur. Halen İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyaset Bilimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışan Güven Gürkan Öztan, lisans ve lisansüstü düzeyinde Siyaset Bilimine Giriş, Siyaset Bilimi, Küreselleşme ve Siyaset, Siyaset Sosyolojisi, Ordu ve Siyaset, Etnik Sorunlar ve Milliyetçilik dersleri vermektedir.

Kitabın ilk 16 sayfası için tıklayın

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *