“Güncel Dini Meseleler” için toplandılar

“Güncel Dini Meseleler” için toplandılar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski başkanlar Ali Bardakoğlu ve Lütfi Doğan, Hayrettin Karaman, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet’ten Ekrem Keleş açılış oturumuna katıldı.

“Dinin Anlaşılması Meselesi: Sabiteler ve Değişkenler” başlığıyla İstanbul’da düzenlenen toplantının açış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun düzenlediği “8. Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı”nın açılış oturumuna katıldı ve bir konuşma yaptı.

Konuşmasında, İslam dininin temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetinin kıyamete kadar bütün insanlığa kılavuzluk edeceğini ifade eden Başkan Erbaş, “Zaman ve mekanla sınırlandırılmadan kıyamet kadar her çağa ve her çağın problemlerine ışık tutması, Kur’an ve sünnetin evrenselliğinin bir gereğidir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sabite ve değişkenler arasındaki hassas dengeyi doğru kurabilmektir” dedi.

Ali Erbaş, “Bugün, zamanın ve şartların değişmesiyle farklı mahiyet ve yönelimler kazanan meseleler karşısında kuşanmamız gereken tavır, İslam’ın sabiteleri ile birlikte hayatın gerçeklikleri ve değişkenlerini de dikkate almaktır” ddedi ve şöyle devam etti: “Bu çerçevede, İslam’ın ideal ve evrensel ilkelerinin farkında olarak; sosyal gerçeklikleri yok saymadan, toplumsal değişimin yasalarını doğru okumak, yaşanan hayatı doğru tahlil ederek bugünü ve yarını doğru inşa etmeye katkıda bulunmak, mühim bir ideal olarak karşımızda durmaktadır.”

Zamanın ruhunu dikkate almak

Başkan Erbaş, asırlar öncesine ait bir fetvayı, arka planını ve zamanın ruhunu dikkate almaksızın aynı form ile olduğu gibi bu güne taşımanın sağlıklı bir yaklaşım olamayacağını vurgulayarak, “Geçmişten nakledile gelen ve çoğu da ilgili olduğu dönemin örf, adet ve sosyal dokusunun gereklerini günümüze yansıtan cüzi hükümleri bilmek ve aktarmak fıkıh değildir. Zira söz konusu yöntem, kıyamete kadar baki kalacak olan İslam’ın hayata ve topluma hakim kılınması için yeterli ve işlevsel bir metot da değildir” diye konuştu.

İslam’ın kadim müktesebatının neticesi olan fıkhın ilke ve yöntemlerini göz ardı ederek, egemen paradigmaların ve konjonktürel anlayışların etkisinde kalarak fetva vermenin hakikat adına ciddi bir savrulma olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Mezheplerde yerleşik hale gelen fetvaları, “nas” telakki edilip kutsallaştırmadan, Kur’an ve Sünnet’in belirlediği normları, tarihsel ve toplumsal şartlarla kayıtlayıp topyekun değişime konu etmeden, bahsini ettiğimiz dengeli ve tutarlı yaklaşımla hareket etmek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş konuşmasında şunları söyledi:

“Dün olduğu gibi bugün de İslam’ın insan, eşya ve hadiselere bakışını tahkim ederek insanlığın sosyal ve manevi krizlerine çözüm üretmek, biz Müslüman ilim adamlarının sorumluluğudur. Dolayısıyla, fıkhın hayatla birlikte yürümesi, Yüce Allah’ın erdemli bir toplum oluşturmak için gönderdiği değerlerin hayata hakim kılınabilmesi için alan uzmanlarının çok etkin bir rol üstlenmesi icap etmektedir. Söz konusu sorumluluk, dinin ana kaynaklarının yani Kur’an ve Sünnetin doğru anlaşılıp yorumlanmasını, Kur’an ve Sünnet çerçevesinde sahih doğru güncel bilgilerin üretilmesini, üretilen bu bilgilerin anlaşılır bir dil ve üslûpla sunulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu noktadan hareketle, meseleyi aklî/naklî delillerle ve hikmet boyutuyla ortaya koyan bir yaklaşımın, ihtilaftan uzak, anlaşılır sade güncel bir dil ve üslûbun oldukça önemli olduğunu yeniden vurgulamak istiyorum.

Bu noktada, toplumu din konusunda en doğru şekilde Kur’an ve Sünnet çizgisinde usule riayet ederek aydınlatmak için üzerine düşen vazifeyi hakkıyla ifa etmeye çalışan Din İşleri Yüksek Kurulumuzun varlığı ve konumu oldukça önem arz etmektedir. Aksi takdirde, boş bırakılan bir alan ya da geç kalınan bir meselenin istismara açık hale geldiğini ve zaman zaman ciddi bir soruna dönüşebildiğini ifade etmek her türlü izahtan varestedir. Bu meyanda gerek ibadet, gerek muamelat ve gerekse diğer fıkhî problemler karşısında, meseleler toplumun gündemini ve algısını kuşatarak belirli teamül ve anlayış oluşmadan söz konusu hususları gündemimize almamız hayatî önemi haizdir. Her konuda topluma yön verme, rehberlik etme ve ufuk tayin etme gibi önemli bir mükellefiyetimizin olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum.”

İki gün sürecek toplantıya Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, çeşitli üniversitelerden rektör, dekan ve akademisyenler katılıyor.

Paylaş :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *